სერვისები

მთავარი სერვისები უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას
IMG

უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

• უძრავი ქონების, მათ შორის სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეფასება

• მოძრავი ქონების( მათ შორის ავტომანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა ) შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას;ავტომობილის გირაოში ჩადების წინ;იჯარით (ლიზინგით) გადასაცემად;ქონებრივი დავის შემთხვევებში;ბიზნეს გეგმის შედგენისას;კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;დაზღვევის მიზნით;აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ძირითადი ფონდების გადაფასებისას;ზარალის შეფასების დროს);

• ბიზნესის შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას; მართვაში გადაცემამდე ;ქონებრივი დავის შემთხვევებში;ბიზნეს გეგმის შედგენისას;კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;დაზღვევის მიზნით;აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ინვესტორის დაინტერესებისას;ზარალის შეფასების დროს და სხვ);

• წილის შეფასება(ყიდვა-გაყიდვისას;ქონებრივი დავის შემთხვევებშ;;დაზღვევის მიზნით; აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ზარალის შეფასების დროს და სხვ.);

• ზარალის შეფასება;

• ინვესტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის შეფასება;

• ინტელექტუალური საკუთრების შეფასება;

• კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობათა შეფასება