სერვისები

მთავარი სერვისები ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურება
IMG

ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურება

• ბიზნესკომპანიების მართვა – მენეჯერული მომსახურების გაწევა;

• ბიზნესკომპანიების ზარალიანობისა და დაბალრენტაბელობისმიზეზების გამოკვლევა, შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება ბიზნესის შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით;

• საჯარო დაწესებულებების მოქმედებისა და საქმიანობის კვლევა (კლიენტის დაკვეთის არსებობის შემთხვევაში);

• უკანონოდ წართმეული/ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებული მომსახურების სრული პაკეტი;

• პროექტების მომზადება ინვესტორებისათვის;

• პოტენციური ინვესტორების მოძიება და ინვესტორებისათვის პროექტების წარდგენა-პრეზენტაცია;

• ბიზნესპროექტის განხორციელებისათვის აუცილებელი ბიზნეს გეგმისა და სტრატეგიული გეგმის შედგენა;

• პროექტის განხორციელებაზე ზედამხედველობისა და მონიტორინგის მომსახურება ;