სერვისები

მთავარი სერვისები აუდიტორული მომსახურება
IMG

აუდიტორული მომსახურება

• ბიზნესკომპანიების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

• საჯარო დაწესებულებების: ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის აუდიტი

• პროექტების ფინანსური აუდიტი

• სხვა აუდიტორული მომსახურება, მათ შორის:

• ინვენტარიზაციის პროცესზე დაკვირვება და შედეგების დადასტურება; ჩამოსაწერი ქონების შეფასება და გადაწყვეტილების საფუძვლიანობის დადასტურება; კაპიტალის ცვლილებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გამოკვლევა და შესაბამისობის დადასტურება;

• ექსპრესაუდიტი

საგადასახადო აუდიტორული შემოწმება

• ბიზნესკომპანიებისა და სხვა ორგანიზაციების საგადასახადო აუდიტი

• თემატური საგადასახადო აუდიტი

• საკონსულტაციო მომსახურება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების საკითხებში

• საგადასახადო დავების პროფესიული მომსახურებისა და მეგზურობის უზრუნველყოფა

მეჯეჯმენტის აუდიტი

• ბიზნესკომპანიების მენეჯმენტის აუდიტი;

• საჯარო დაწესებულებების მენეჯმენტის აუდიტი;

• არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტის აუდიტი;

• ბიზნესპროექტების მენეჯმენტისა და პროექტის ეფექტიანობის აუდიტი.