სერვისები

მთავარი სერვისები საბუღალტრო მომსახურება
IMG

საბუღალტრო მომსახურება

• ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიათა ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება;

• ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება აუთსორსინგის ფორმით;

• საჯარო დაწესებულებების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება;

• ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების გასული წლების ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა;

• ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების, საჯარო დაწესებულებების მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის მომსახურება;

• ბიზნესკომპანიების, საჯარო დაწესებულებების ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსის,ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშის და მოგება-ზარალის ანგარიშის) შედგენა;